II/46. - adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2016. november 17., csütörtök 08.00
Ügy tárgya: 
adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
2800 Tatabánya, Komáromi út 4.
Tárgyaló: 
Földszint 6.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A tatai székhelyű, Ba-Komp-Build Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. július 7-én kelt társasági szerződéssel jött létre, a társaság önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője a cég megalakulásától kezdődően a cég felszámolásának elrendeléséig T.R. volt. A társaság ügyvezetését ellátó, könyvvezetését és adóbevallásait felügyelő személy szóbeli, teljes körű meghatalmazás alapján T.R. ügyvezető unokatestvére, I. r. vádlott volt. A tatai székhelyű RF-NA Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. február 1-jén kelt társasági szerződéssel jött létre, a cég képviseletre jogosult ügyvezetője a cég megalakulásától a felszámolásának elrendeléséig, 2011. március 7. napjáig R.F. II.r. vádlott volt. A tatai székhelyű INFOSITE 2009 Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. június 8-án kelt társasági szerződéssel jött létre, a cég képviseletre jogosult ügyvezetője megalakulástól kezdődően a cég felszámolásának elrendeléséig (2010. november 23. napjáig) S.T. III.r. vádlott volt.

Az Árvái és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2005. július 1-jén kelt társasági szerződéssel jött létre, a társaság elnevezése 2010. szeptember 10. napjától Rafitek Korlátolt Felelősségű Társaságra változott, ugyanez időponttól a cég tatabányai székhelye, Szamosangyalosra került áthelyezésre, és szintén ezen időponttól a társaság önálló képviseletére jogosult ügyvezetője R. Zs. IV, r. vádlott lett. A DÉLIBÁB-M.I. Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 1999. december 1-jén kelt társasági szerződéssel jött létre, a társaság elnevezése 2008. december 19.napjával FIX-EURO Korlátolt Felelősségű Társaságra változott, ugyanezen időponttól a cég debreceni székhelye Szamosangyalosra került áthelyezésre, a cég önálló képviseletére jogosult ügyvezetője pedig 2009. november 17. napjától R.Zs. IV.r. vádlott lett. A Főnix Food Tech 83 Élelmiszer Ipari Gépgyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2003. március 31-én kelt társasági szerződéssel jött létre, a társaság elnevezése 2009. február 4. napjától Főnix Tech Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságra változott, a cég debreceni székhelye 2009. február 4. és 2010. július 21-e között Tatára, majd ezt követően Szamosangyalosra került áthelyezésre, a cég önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező ügyvezetője pedig 2009. február 4. és 2010. július 21. napja között E.F. V. r. vádlott volt.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2. §-a alapján adót kell fizetni az adóalany által belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, és terméknek az Európai Közösségen belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése, továbbá termék Importja esetén. Az 5. § (1) bekezdése szerint adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.

Az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűén megvalósul, az 56. § szerint a fizetendő adót - ha e törvény másként nem rendelkezik - a teljesítéskor kell megállapítani.

Az Áfa tv. 65. §-a szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapja – amennyiben e törvény másként nem rendelkezik - a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybe-vevőjétől, akár harmadik féltől, ideértve a támogatások bármely olyan formáját is, amely a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül befolyásolja. Az adó mértéke 2009. július 1. napjától 2012. január 1. napjáig az Áfa tv 82. § (1) bekezdése alapján az adó alapjának 25 százaléka. Az Áfa tv. 138. §-a alapján termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adót - ha e törvény másként nem rendelkezik - az az adóalany fizeti, aki (amely) az ügyletet saját nevében teljesíti. Az Áfa tv. 120. § értelmében abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany - ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - rá áthárított. Az Áfa tv. 127. § (1) bekezdése a) pontja szerint az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a 120. § a) pontjában említett esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla.

A számvitelről szóló 2000. évi C tv. 166. § (1) bekezdése szerint számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. A 166. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A BA-KOMP-BUILD Kft. 2009-2010. években az Áfa tv. 184. § és 186.§-ai alapján negyedéves bevallásra volt kötelezett.

B.F. I.r. vádlott a BA-KOMP-BUILD Kft. adólevonási jogának érvényesítéséhez 2009. I-II. negyedévében az RF-NA Kft-től, 2009. III. negyedévében az RF-NA Kft.-től, valamint az L-Dózer Kft.-től, 2009. IV. negyedévében az RN-NA Kft.-től és a Mátmix Bt.-től, 2010. I. negyedévében az INFOSITE 2009 Kft.-től, 2010. II. negyedévében, az INFOSITE 2009. Kft-től és a Főnix Tech Kft.-től, 2010. III. negyedévben, az INFOSITE 2009. Kft-től és a Fix Euro Kft.-től, 2010. IV. negyedévében, az RF-NA Kft.-től és a Rafitech Kft.-től valótlan tartalmú, teljesítés nélküli számlákat fogadott be és azokat a társaság könyvelésében, valamint az adóhatósághoz benyújtott adóbevallásaiban szerepeltette, mellyel az állami adóbevételt ÁFA adónemben 2009. I. negyedévében 5.688.870,- Ft-tal, 2009. II. negyedévében 7.468.143,- Ft-tal, 2009. III. negyedévében 16.590.000,- Ft-tal, 2009. IV. negyedévében 7.824.000,- Ft-tal, 2010. I. negyedévében 8.921.475,- Ft-tal, 2010. II. negyedévében 33.165.210,- Ft-tal, 2010. III. negyedévében 21.581.319,- Ft-tal,

2010. IV. negyedévében 6.958.875,- Ft-tal, 2009-2010. években összesen 108.197.892 Ft-tal csökkentette. A kérdéses számlákon feltüntetett gazdasági események a valóságban nem történtek meg, a számlákon feltüntetett munkálatokat nem a számla kibocsátója végezte el, így a társaság adólevonási jogának érvényesítése fiktív számlák alapján történt meg.

B.F. I.r. vádlott által a BA-KOMP-BUILD Kft. adólevonási jogának érvényesítéséhez felhasznált, valótlan tartalmú, teljesítés nélküli számlák az alábbiak voltak:

Az L-Dózer Kft. a BA-KOMP-BUILD Kft. által befogadott számlákat tartalmazó számlatömböt nem vásárolta meg, a Mátmix Bt. a számlákat tartalmazó készpénzfizetéses számlatömböt 2009. november 6-án vásárolta meg, azonban a kiállított számlák korábbi keltezésűek (2009.10.02,2009.10,05.), mint a számlatömb megvásárlásának időpontja. Az RF-NA Kft. és az INFOSITE 2009 Kft. iratanyaggal, könyveléssel és egyéb bizonylatokkal nem rendelkezett, adóbevallást nem tett, az RF-NA Kft., mint alvállalkozó saját munkaerő hiányában tovább adta a munkát további alvállalkozónak (INFOSITE 2009. Kft.), mely cég további alvállalkozót nem vont be a munkákba, azonban saját bejelentett dolgozókkal sem rendelkezett.

S.T. III.r. vádlott az INFOSITE 2009. Kft. ügyvezetését a R.F. II, rendű vádlotton keresztül megismert, B.F.I.r. vádlott kérésére vállalta el, III.r. vádlott a társaság nevében gazdasági tevékenységet nem folytatott, az INFOSITE 2009. Kft. általa megvásárolt számlatömbjeit részben kitöltetlenül, részben üresen aláírva átadta I. rendű vádlottnak, melyekért cserébe összességében 5000 Ft-ot kapott I.r. vádlottól.

A Főnix Tech Kft. által kiállított AJ7S-N 480351 sorszámú és az azt követő sorszámú számlákat tartalmazó készpénzfizetéses számlatömböket a társaság 2010. július 5-én vásárolta, azonban a kiállított számlák teljesítési dátumai korábbi keltezésűek, mint a számlatömb megvásárlásának időpontja.

A Fix-Euro Kft 2010. évben kibocsátott számláin a cég korábbi adószáma és székhelye szerepel. A Rafitek és a Fix Euro Kft. saját, bejelentett dolgozókkal nem rendelkezett.

A fentiekben kifejtettek szerint R.F. II.r. vádlott az RF-NA Kft. képviselője 2009. I-IV. negyedévben közreműködött abban, hogy a tatai székhelyű BA-KOMP-BUILD Kft. képviselője B.F. I.r. vádlott az RF-NA Kft. nevében kiállított, valótlan tartalmú számlákat a társaság könyvelésébe beállítsa és a számlák ÁFA tartalmát adóbevallásaiban jogosulatlanul levonásba helyezze, mellyel az állami adóbevételt 2009. I-IV. negyedévben 33.519.013,- Ft összegben, 2010. IV. negyedévben 4.335.500,-Ft összegben jogosulatlanul csökkentette.

A fentiekben kifejtettek szerint S.T.III.r. vádlott az INFOSITE 2009. Kft. képviselője 2009. IV. negyedévtől 2010. IV. negyedévéig közreműködött abban, hogy a tatai székhelyű BA-KOMP-BUILD Kft. képviselője B.F. I.r. vádlott az INFOSITE 2009. Kft. nevében kiállított, valótlan tartalmú számlákat a társaság könyvelésébe beállítsa és a számlák ÁFA tartalmát adóbevallásaiban jogosulatlanul levonásba helyezze, mellyel az állami adóbevételt 2009. IV. negyedévtől 2010. IV. negyedévéig 34.236.685,- Ft összegben jogosulatlanul csökkentette.

A fentiekben kifejtettek szerint R.Zs. IV.r. vádlott a Rafitek és a Fix Euro Kft. képviselője 2010. III-IV. negyedévéig közreműködött abban, hogy a tatai székhelyű BA-KOMP-BUILD Kft. képviselője B.F. I.r. vádlott a Rafitek és a Fix Euro Kft. nevében kiállított, valótlan tartalmú számlákat a társaság könyvelésébe beállítsa és a számlák ÁFA tartalmát adóbevallásaiban jogosulatlanul levonásba helyezze, mellyel az állami adóbevételt 2010. III. negyedévtől 2010. IV. negyedévéig 16.514.694,- Ft összegben jogosulatlanul csökkentette.

A fentiekben kifejtettek szerint E.F- V.r. vádlott, a Főnix Tech Kft. képviselője 2010. II. negyedévben közreműködött abban, hogy a tatai székhelyű BA-KOMP-BUILD Kft. képviselője, B.F. I.r. vádlott a Főnix Tech Kft. nevében kiállított, valótlan tartalmú számlákat a társaság könyvelésébe beállítsa és a számlák ÁFA tartalmát adóbevallásában jogosulatlanul levonásba helyezze, mellyel az állami adóbevételt 2010. II. negyedévében 16.300.000,- Ft összegben jogosulatlanul csökkentette.

A fentiekben kifejtettek szerint a nyomozás során ismeretlenül maradt személy az L-Dózer Kft. nevében, a kft. nevével visszaélve 2009. III. negyedévben közreműködött abban, hogy a tatai székhelyű BA-KOMP-BUILD Kft. képviselője B.F I.r. vádlott az L-Dózer Kft. nevében kiállított, valótlan tartalmú számlákat a társaság könyvelésébe beállítsa és a számlák ÁFA tartalmát adóbevallásában jogosulatlanul levonásba helyezze, mellyel az állami adóbevételt 2009. III. negyedévben 2.020.000,- Ft összegben jogosulatlanul csökkentette.

A fentiekben kifejtettek szerint ismeretlen személy a Mátmix Bt. nevében, a bt. nevével visszaélve 2009. IV. negyedévben közreműködött abban, hogy a tatai székhelyű BA-KOMP-BUILD Kft. képviselője B.F. I.r. vádlott a Mátmix Bt. nevében kiállított, valótlan tartalmú számlákat a társaság könyvelésébe beállítsa és a számlák ÁFA tartalmát adóbevallásában jogosulatlanul levonásba helyezze, mellyel az állami adóbevételt 2009. IV. negyedévben 1.200.000,- Ft összegben jogosulatlanul csökkentette.

Bizonyítás

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

dr. Budai Vince sajtószóvivő 36/30-929-2090

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

 

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097

sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

Eljáró bíróság: